Πρωταρχικός σκοπός και δέσμευση της IDEAL ALOUMIN &ΣΙΑ ΟΕ είναι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προσφέρει. Η βελτίωση της αποτελεί επιδίωξη της Εταιρείας. Στην προσπάθεια για ανοδική πορεία η Εταιρεία πρέπει να προσφέρει προϊόντα (συνθετικά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες, σήτες, κ.λπ.) και υπηρεσίες τα οποία:

 • Να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών
 • Να συμφωνούν με Εθνικά / Διεθνή πρότυπα
 • Να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή & Διεθνή νομοθεσία
 • Να είναι αξιόπιστα και ασφαλή για χρήση
 • Να είναι διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές
 • Να καλύπτονται οι στόχοι Ποιότητας που έχουν τεθεί

Για να επιτύχει τα ανωτέρω η διοίκηση της IDEAL ALOUMIN &ΣΙΑ ΟΕ

 • Έχει υιοθετήσει Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 9001:2015 το οποίο έχει δυο κατευθυντήριους άξονες . Αφ ενός την ανάγκη της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της και αφετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών της , όπου αυτό είναι εφικτό , καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο , σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων η και διεργασιών καθώς και όσον αφορά Προϊόντα / Υπηρεσίες . Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας.
 • Είναι οργανωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τεχνικές , διοικητικές λειτουργίες και ανθρώπινοι παράγοντες να βρίσκονται κάτω από συνεχή έλεγχο και βελτίωση . Ο έλεγχος αυτός στοχεύει στη μείωση και ιδιαίτερα στην πρόληψη αστοχιών στο παραγόμενο αποτέλεσμα . Ο ίδιος έλεγχος εφαρμόζεται και στις συνεργασίες τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία.
  Για την IDEAL ALOUMIN &ΣΙΑ ΟΕ αποτελεί ζωτική ανάγκη η υποστήριξη , ο έλεγχος και η βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας σε συνδυασμό με το βέλτιστο κόστος που είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Για τους πελάτες της, είναι αναγκαίο να υπάρχει εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της IDEAL ALOUMIN &ΣΙΑ ΟΕ να παραδίδει προϊόντα προδιαγεγραμμένης Ποιότητας με πιστοποίηση EN ISO 9001:2015