Τα αναμενόμενα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι άμεσα όπως:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kWh κατ’ έτος.
  • Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτήρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
  • Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος.
  • Κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών.

Ειδικότερα για τους πολίτες:

  • Παρέχεται επιχορήγηση στις 2 από τις 3 κατηγορίες ωφελουμένων του Προγράμματος.
  • Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη με τη μορφή δανείου ώστε να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς να βάλει δικά του χρήματα.
  • Τα δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
  • Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  • Αναλυτικά τα οικονομικά οφέλη περιγράφονται στο σημείο Πολίτες/Ωφελούμενοι.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Με το νέο φορολογικό νόμο 3842/2010, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 600 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 6.000 €. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αφορούν φυσικά στο ποσό που λαμβάνει ο πολίτης ως επιχορήγηση.