Όλα τα υπάρχοντα αλλά και τα νεοαναγειρόμενα κτίρια, θα υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βαθμός της ενεργειακής τους απόδοσης.

Τα κτίρια θα κατατάσσονται σε ενεργειακές κατηγορίες και θα συμπληρώνεται το Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας (ΔΕΤΑ) του κτιρίου, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδομικής άδειας και θα καθίσταται απαραίτητο σε όλες τις δικαιοπραξίες που θα καταρτίζονται για το ακίνητο.

Που στοχεύει ο Νέος Κανονισμός

Στην εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση, την ψύξη, το φωτισμό, τον αερισμό των κτιρίων μέσω του περιορισμού των ενεργειακών απαιτήσεων.

Στην εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής και άνετης διαβίωσης στους χρήστες των κτιρίων διατηρώντας τα κατάλληλα επίπεδα θερμικής και οπτικής άνεσης.

Στην εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού συνοδευόμενες από την αύξηση της χρήσης των διατάξεων εκείνων που συμβάλλουν στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, παθητικά συστήματα θέρμανσης- δροσισμού κ.α